Elektrostatisch

Titel
FEMM
FEMM 4.2 Electrostatics Tutorial